Uitgebreide huurvoorwaarden
Algemene verhuurvoorwaarden
 1. De huurder verklaart de wagen in goede, nette staat ontvangen te hebben en hem in dezelfde goede, propere staat te zullen terug binnen brengen. Zo niet zal een interieurreiniging in rekening gebracht worden.
 2. De verhuurde wagen is verzekerd in het kader van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering der motorrijtuigen. Indien de verzekeraar echter een regresvordering zou uitvoeren tegenover de huurderchauffeur, zal deze laatste zelf en uitsluitend tot de overeenkomstige betalingen gehouden zijn, en verbindt hij er zich volledigheidshalve toe de verhuurder te vrijwaren voor elke eventuele aanspraak tegen hem gericht.
 3. De verhuurder kan op ieder tijdstip de overeenkomst beëindigen zonder hiervoor een reden te moeten opgeven of zonder een opzegtermijn te moeten in acht nemen.
 4. De huurder verbindt er zich toe het gehuurde voertuig ALLEEN ZELF TE BESTUREN. Hierbij draagt hij alleen de verantwoordelijkheid voor het voertuig Hij verklaart tevens het voertuig niet te zullen gebruiken voor onwettige of verboden doeleinden, evenmin als voor een wedstrijd of sportprestaties van welke aard ook. Hij is verplicht alle nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van een verkeerd of onregelmatig gebruik van het voertuig. Alle verkeersovertredingen door hem begaan zijn uitsluitend ten zijne laste. Ook alle soorten retributies, opgelegd door een stad of gemeente en gevolg zijnde van het gebruik van de wagen door de huurder, vallen volledig ten zijnen laste. In geval van NIET betaling v/d retributies en verkeersovertredingen zal er een factuur worden opgemaakt met de administratie kosten van € 30 voor elke door ons te versturen rappel.
 5. Alle eventuele ongevallen moeten onmiddellijk, d.i. binnen de 24 uur, aan de verhuurmaatschappij worden aangegeven. De huurder mag zelf geen herstellingen aan het voertuig uitvoeren of laten uitvoeren, waarvan de waarde € 30 te boven gaat. In dat geval is hij verplicht voorafgaandelijk de verhuurmaatschappij te verwittigen, en zijn toestemming schriftelijk te vragen.
 6. Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Bezwaren of te protest dienen op straffe van nietigheid worden geformuleerd binnen de 8 dagen na ontvangst van de facturen. Bij niet-betaling op de vervaldag brengt de factuur automatisch en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest op rato van 1.5% per maand. Bovendien is alsdan een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd a rato van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 30.
 7. De waarborg is bepaald op € 500 voor elk voertuig, uitsluitend met creditcard of bankcontact . Bankcontact wordt 10 dagen na inlevering wagen teruggestort op rekening van huurder. Met het geven van een waarborg geeft de huurder automatisch toestemming om hiermee eventuele schade te vergoeden, achterstallige uur of openstaande facturen te voldoen.
 8. Ingeval van betwisting is alleen de Rechtbank bevoegd van vestiging van de maatschappelijke zetel van de verhuurmaatschappij.
 9. De huurvoertuigen zijn verplicht om de 10.000 km binnen te komen of op afspraak. Schade ontstaan door nalatigheid wordt niet gedekt door de verzekering en zal verhaald worden op de huurder. Beschadigde of defecte voertuigen door nalatigheid van huurder worden op kosten (takel/sleep) van huurder naar verhuurder AVL gebracht.
 10. Bij het overschrijden van de Belgische grens is de huurder verplicht een BIJSTANDSVERZEKERING af te sluiten voor het voertuig. Hiervoor dient de huurder ZELF te zorgen. Eventueel bij ons in de firma.
 11. De huurder verklaart alle boordpapieren en sleutels in ontvangst te hebben genomen samen met de wagen. Ingeval van verlies hiervan tijdens de huurtermijn zal de huurder een schadevergoeding van € 750 betalen zonder enige ingebrekestelling, alsmede een politieverslag van verlies of ontvreemding voorleggen.
 12. Bij het overschrijden van de voorop gestelde huurperiode behoud verhuurder het recht waarborg in te houden.
 13. In de huurwagens zijn GEEN DIEREN TOEGELATEN en is het VERBODEN TE ROKEN. Bij overtreding vallen de kosten voor interieurreiniging ten laste van de huurder.
 14. De waarborg is te regelen met creditcard. Met het geven van een waarborg geeft de huurder automatisch toestemming om hiermee eventuele schade te vergoeden, of openstaande facturen te voldoen. De huur dient voorafgaandelijk aan de huurperiode betaald te worden
 15. Stuk gereden banden, glasbreuken diefstal vallen altijd ten laste van de huurder. Mits supplement kan hiervoor een verzekering voor worden afgesloten.
 16. Opstarten van dagteller (bij niet op tijd binnenbrengen van gehuurd voertuig): vertrekforfait: € 40 + kilometervergoeding € 2.5 per km; noodstartprocedure en her configuratie: € 20 (deze tarieven zijn excl. 21%BTW)
 17. Vrijstellingen – verzekering:
  - Door ondertekening van huidig contract bevestigt de huurder van het voertuig ervan op de hoogte te zijn dat hij, in geval van een gebeurlijk ongeval in fout, een eigen risico te vereffenen heeft naar de verhuurder toe van € 600, dit voor wat betreft de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid. Deze is afkoopbaar mits betaling supplement.
  - Door ondertekening van huidig contract bevestigt de huurder van het voertuig ervan op de hoogte te zijn dat hij, in geval van een gebeurlijk ongeval, een eigen risico te vereffenen heeft naar de verhuurder toe van 10% van de verzekerde cataloguswaarde van het gehuurde voertuig, dit voor wat betreft de waarborgen eigen schade, diefstal en brand. Deze vrijstelling zal integraal aan de huurder teruggestort worden wanneer (na algehele afhandelingen en sluiten van het schadegeval door de verzekeraar) blijkt dat de bestuurder van het voertuig niet voor de schade aansprakelijk wordt bevonden.
  - Zijn niet verzekerd: schade aan het dak van het voertuig, schade veroorzaakt door lading, schade veroorzaakt door grove fout, opzettelijk veroorzaakte schade, lichamelijk letsel van de chauffeur.
  - De twee beschreven vrijstellingen dienen als cumulatief beschouwd te worden.
  - Deze vrijstellingen werden contractueel bedongen tussen verhuurmaatschappij en verzekeraar.
 18. De persoon of firma aangeduid bij het facturatieadres is aansprakelijk voor betaling van de factuur alsook alle eventuele schade die veroorzaakt wordt door de bestuurder van het voertuig. Betaling van de factuur staat gelijk met ondertekening van het contract.
 19. De huurder verklaart de auto met volle benzine tank ontvangen te hebben. Het voertuig dient terug volgetankt bij inlevering, zo niet wordt € 30 vergoeding extra aangerekend.
 20. De bestuurder dient minstens 23 jaar te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs (geen voorlopig).
 21. Sommige wagens zijn uitgerust met een track en trace systeem. Dit is louter voor de bescherming van de dienstwagen (bijvoorbeeld in geval van diefstal).
 22. Privacy beleid / AVG: Als verhuurder en titularis van een voertuig zijn wij wettelijk verplicht ten allen tijde de identiteit van de huurder kenbaar te maken in het kader van de identificatie van een overtreder inzake de wet op het wegverkeer. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de gegevens van de huurder in een beschermde omgeving bij te houden. (zie art 67)